De Bond Beter Leefmilieu en twee burgerplatformen vragen het Brusselse parket om de financiële constructies rond de luchthavens van Oostende en Deurne te onderzoeken.

De Bond Beter Leefmilieu en de burgerplatformen Wiloo (Oostende) en Vliegerplein (Antwerpen) stellen zich ernstige vragen bij de financiering van de regionale luchthavens van Oostende en Deurne en bij de manier waarop de afspraken met de Vlaamse overheid tot stand gekomen zijn.

Beide luchthavens maken deel uit van de Franse groep Egis, die in 2013 een pact sloot met de Vlaamse overheid. Egis garandeert de commerciële uitbating van de luchthavens en de Vlaamse overheid is verantwoordelijk voor de basisinfrastructuur. Dat gebeurt telkens via twee vennootschappen, een LEM (luchthavenexploitatiemaatschappij) van Egis en een LOM (luchthavenontwikkelingsmaatschappij) in overheidshanden.

Marcel Buelens, de voormalige baas van de luchthaven van Charleroi, leidt zowel Oostende als Deurne.

‘Mogelijk strafbare feiten’

Volgens de actiegroepen zijn er indicaties dat ‘een en ander niet correct is verlopen bij de inbreng van het patrimonium van de beide luchthavens in de LOM’s van Oostende en Antwerpen’. Ze hebben via advocaat Johan Verstraeten aangifte gedaan bij de procureur-generaal bij het hof van beroep in Brussel

De activisten willen dat het parket onderzoekt of sommige documenten geantedateerd werden om het dossier in het voordeel van Egis te laten evolueren. ‘Er zijn aanwijzingen dat mogelijk strafbare feiten gepleegd zijn in het kader van het besluit van de Vlaamse regering van 24.10.2014 over de kapitaalsverhoging van de LOM’s en de daaropvolgende notariële aktes’, zegt de advocaat.  

Omdat er ministers bij betrokken zijn – het gaat om de handtekeningen van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en zijn minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) – volgt hij de specifieke aangifteprocedure via de procureur-generaal.

‘Overgesubsidieerd’

De drie groeperingen hebben ook de financiële cijfers van beide regionale luchthavens onder de loep genomen en concluderen daaruit dat Egis de Vlaamse overheid veel te weinig betaalt voor de commerciële uitbating. Of nog: de Franse groep geniet volgens hen van impliciete subsidies die structurele verliescijfers moeten camoufleren.

‘De privatisering van die lokale luchthavens is aan het begin van deze regeerperiode op zo’n manier geregeld dat alle kostenposten bij de overheid gebleven zijn, en de mogelijk winstgevende posten naar het Franse luchtvaartbedrijf Egis gingen. Er gaan dus nog altijd miljoenen belastinggeld naar de verlieslatende regionale luchthavens, terwijl die een sterke negatieve impact hebben op de luchtkwaliteit en de klimaatverandering’, zegt Erik Grietens van Bond Beter Leefmilieu

Marcel Buelens, de topman van de luchthavens van Deurne en Oostende, op de uitkijk in Deurne. ©Siska Vandecasteele

‘De luchthaven van Oostende heeft een waarde van 192.029.600 euro. Maar de vergoeding die Egis betaalt voor het uitbaten is slechts een fractie hiervan: in 2017 bedroeg die 226.943 euro. Een opbrengst van 0,12 procent dus voor de eigenaar, de Vlaamse overheid. Dat is een cijfer waar geen enkele bedrijfsleider akkoord mee zou gaan. Tegelijk blijft de Vlaamse overheid alle grote kosten, zoals de heraanleg van de startbaan, dragen. Dit betekent dat de return zelfs negatief wordt’, zegt Jacques Denecker van Wiloo.

Zijn Antwerpse tegenhangers bij Vliegerplein komen tot een gelijkaardige conclusie over Deurne. Dat burgerplatform riep eerder al op tot een financiële doorlichting van Deurne-luchthaven door het Rekenhof.

Uitdoofscenario

De ultieme inzet is de vraag of de regionale luchthavens nog toekomst hebben en zo ja, of ze nog mogen groeien.

Bond Beter Leefmilieu, Wiloo en Burgerplatform Vliegerplein vragen in de aanloop naar de verkiezingen van 26 mei dat de toekomstige Vlaamse regering de subsidieovereenkomsten niet vernieuwt, een uitdoofscenario voor de luchthaven van Deurne uitwerkt en voor de luchthaven van Oostende een reconversie plant naar een kleinere luchthaven met ingekorte banen die ’s nachts gesloten is. 

Grietens: ‘Het goede nieuws is dat de ongelukkige subsidieovereenkomst met Egis in oktober 2019 afloopt. De nieuwe regering kan dus heel gemakkelijk de stekker uit de subsidiëring van de luchthavens trekken en de vrijgekomen miljoenen gebruiken voor klimaatmaatregelen.’

Egis was niet bereid tot een reactie en verwijst door naar het kabinet van Weyts. Daar lijkt men zich weinig zorgen te maken om de aangifte.

‘We zullen dit bekijken, maar het is niet uitzonderlijk dat er tijd zit tussen een beslissing van de Vlaamse regering en de finale ondertekening. Foute intenties liggen hier wat ons betreft niet aan de basis’, zegt het kabinet.

Emmanuel Vanbrussel, Redacteur Ondernemen

https://www.tijd.be/ondernemen/luchtvaart/milieugroepen-richten-pijlen-op-luchthavens-deurne-en-oostende/10124378.html

ANTWERPEN / DEURNE – Bond Beter Leefmilieu, WILOO en Vliegerplein vragen aan de Vlaamse regering om de subsidieovereenkomst met uitbater EGIS niet te verlengen. Die loopt af in oktober van dit jaar. “Er werd al 32 miljoen euro aan subsidies uitgekeerd aan Deurne en Oostende. De opbrengst voor Vlaanderen van de concessie bedraagt slechts 0,11%.”

De drie milieubewegingen baseren zich onder meer op de jaarrekeningen van Deurne en Oostende voor de periode 2015-2017. In die periode draaiden beide luchthavens een omzet van 17 miljoen euro uit hun aëronautische activiteiten. In diezelfde periode keerde de Vlaamse regering 32 miljoen subsidies uit. “De subsidies voor de verlieslatende luchthavens bedragen dus het dubbele van de omzet”, aldus de milieugroepen.

“De privatisering van die lokale luchthavens is aan het begin van deze regeerperiode op zo’n manier geregeld dat alle kostenposten bij de overheid gebleven zijn, en de mogelijke winstgevende posten naar exploitant EGIS gingen”, zegt Erik Grietens van Bond Beter Leefmilieu.

En dat geldt volgens hen ook voor de concessievoorwaarden. “In Antwerpen betaalde EGIS in 2017 zowat 236.000 euro aan concessievergoeding, dat is 0,2 procent van de investering door de overheid”, zegt Piet De Roeck van Vliegerplein Deurne.

“De luchthaven van Oostende heeft naar schatting een waarde van 192.029.600 euro. Maar de concessievergoeding die EGIS betaalt voor het uitbaten van de luchthaven, is slechts een fractie hiervan: in 2017 bedroeg deze 226.943 euro”, zegt Jacques Denecker van WILOO. “Een opbrengst van 0,12 procent dus voor de eigenaar, de Vlaamse overheid, maar tegelijk blijft die Vlaamse overheid ook alle grote kosten dragen. Dit betekent dat de return on investment zelfs negatief wordt.”

De milieugroepen willen dat de nieuwe Vlaamse regering de stekker eruit trekt, aangezien de subsidieovereenkomst met EGIS eind 2019 afloopt. “Zo kunnen ze de vrijgekomen miljoenen gebruiken voor klimaatmaatregelen”, aldus nog Erik Grietens van Bond Beter Leefmilieu.
https://www.gva.be/cnt/dmf20190507_04381370/trek-de-stekker-uit-de-subsidiering-van-verlieslatende-luchthavens

ANTWERPEN / DEURNE – Heeft de Vlaamse regering middels haar ministers van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zich schuldig gemaakt aan schriftvervalsing? Dat is alvast het stellige vermoeden van milieubewegingen Bond Beter Leefmilieu, Vliegerplein Deurne en WILOO Oostende. Zij deden vandaag aangifte bij de procureur-generaal in Brussel en vragen een onderzoek.

De zaak draait rond het antedateren van documenten, met als bedoeling – zo stellen de milieubewegingen – om de Franse uitbater van de luchthavens van Deurne en Oostende ter wille te zijn en om Europa te misleiden in het subsidiedossier.

Waarover gaat het precies?

In 2013 besliste de Vlaamse regering om de kwakkelende uitbating van de luchthavens van Deurne en Oostende uit handen te geven. Via een internationale aanbesteding werd een kandidaat-exploitant gezocht. Er dook er maar één op: de Franse groep Egis. Egis krijgt van de Vlaamse regering een zeer aanlokkelijk aanbod: in ruil voor de uitbating van de luchthavens betaalt het een lage concessievergoeding. Voor Deurne bijvoorbeeld is dat slechts 250.000 euro per jaar, voor een volledig uitgeruste luchthaven van 188 hectare, waar ook nog eens jaarlijks een paar miljoen investeringssubsidies aan vasthangen.

Volgens BBL, Vliegerplein en WILOO heeft de Vlaamse regering die wanverhouding tussen de werkelijke waarde en de concessievergoeding willen verdoezelen, en is ze daarbij haar wettelijk boekje te buiten gegaan.

Welke mogelijk strafbare feiten moeten er worden onderzocht?

Om de boekhoudkundige waarde van de luchthavens te verminderen, worden de gronden van Deurne (115 miljoen) en Oostende (192 miljoen) niet langer meegeteld, maar enkel de veel lagere opstalrechten van die gronden, amper een paar miljoen dus. Dat kan echter niet volgens het luchthavendecreet van 2008.

En dus wordt er op 24 oktober 2014 door het kabinet-Weyts via besluiten een nieuwe constructie opgezet tussen overheid en uitbater. Die besluiten worden echter niet gedateerd en ze zullen ook niet in het Belgisch Staatsblad verschijnen. Op dat moment is Egis wel al volop aan de slag als uitbater op basis van die nieuwe, volgens de indieners van de aangifte dus illegale constructie.

Begin 2015 probeert de regering-Bourgeois die zaken blijkbaar recht te trekken. Het oorspronkelijke decreet uit 2008 wordt aangepast en de nieuwe versie verschijnt op 3 februari in het Staatsblad, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014. Ook nu worden er besluiten opgesteld en die worden dit keer wél gedateerd. Maar de datum van ondertekening stemt niet overeen met de datum op de documenten.

Volgens de milieubewegingen blijkt uit het dossier dat aan de procureur-generaal werd overgemaakt dat die documenten ondertekend werden tussen 23 maart en 8 april 2015. In het dossier zit inderdaad onder meer een brief van Ben Weyts aan Geert Bourgeois, met de vraag om die documenten mee te ondertekenen. Wat de minister-president ook doet. Hij stuurt ze terug op 8 april 2015.

De datum boven de handtekeningen is evenwel… 24 oktober 2014. “Een opzettelijke antedatering om de illegale akten van oktober 2014 te verdoezelen”, menen de indieners van de aangifte.

Waarom zou de regering dat doen?

Volgens de milieubewegingen zijn er twee belangrijke redenen. Eén: het moest snel gaan. Egis liet vanaf het begin weten dat ze geen zin hadden om inkomsten te derven. Twee: door de gronden uit de deal te houden, werd het opmerkelijk verschil tussen de werkelijke waarde van de luchthavens en wat Egis als concessie daarvoor betaalt, aan het oog onttrokken van de Europese Commissie. Europa moet heel de constructie immers nog goedkeuren. Want die beslissing is nog steeds hangende: komt de gedeeltelijke privatisering van de luchthavens en de manier waarop dat gebeurde neer op onterechte staatssteun, of niet? Minister Weyts moest die vraag al jaren geleden hebben gesteld aan Europa, maar heeft dat tot nu toe nog niet gedaan.

Wat zijn nu de volgende stappen?

“Er zijn aanwijzingen dat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd”, zegt Johan Verstraeten, advocaat van de milieugroepen. “We vragen nu aan de procureur-generaal van het hof van beroep in Brussel om een onderzoek te starten. Daarbij kan hij zowel de indieners van de aangifte als de betrokken ambtenaren en politici horen. Op basis van dat onderzoek moet hij beslissen of er tot vervolging kan worden overgegaan.” In dat geval kan het zijn dat de parlementaire onschendbaarheid van de ministers Weyts en Bourgeois moet worden opgeheven. Een parlementaire commissie moet die vraag onderzoeken. Het verslag van dat onderzoek gaat naar de plenaire vergadering van het parlement, dat de uiteindelijke beslissing neemt. Hoe snel het allemaal zal gaan, hangt af van de timing van het onderzoek van de procureur-generaal.
https://www.gva.be/cnt/dmf20190507_04381145/luchthaven-deurne-milieugroepen-doen-aangifte-van-valsheid-in-geschrifte-door-vlaamse-regering

Cargo at Ostend Airport could be constricted if a complaint from three NGOs over finance and environmental issues results in overnight closure. 

The biggest gripe against the airport is what the groups claim are illegal government subsidies.

The 2015-2017 annual accounts show the airports of Ostend and Antwerp with aeronautical turnover of €17m ($19m), but receiving subsidies of €32m. 

The latest available figures for Ostend, which has a reputation for cargo charter flights, show it handled 27,719 tonnes of cargo in 2018, up 18% on the previous year.

Its ability to operate cargo flights 24/7 has been a selling point, along with its capacity, and the airport was hoping to capture extra traffic from airlines trying to avoid congestion elsewhere, such as Amsterdam.  

The NGOs are recommending the closure of Antwerp Airport, which in March handled less than 200 tonnes. 

In 2014, the Flemish government made an agreement with Egis Group to operate Ostend and Antwerp for 25 years, but the grant agreement expires in October.  

The three NGOs, Bond Beter Leefmilieu, WILOO (Working Group on the Impact of Ostend Airport on the Environment) and Civic Platform Vliegerplein, allege that the Flemish government failed to adopt the correct procedures in terms of the contribution of the airports, and have reported this to the attorney general at the Brussels Court of Appeal. 

Erik Grietens, of Bond Beter Leefmilieu, explained: “The privatisation of those local airports was arranged at the start of the current legislature in such a way that all cost remained with the government, and the possible profitable gains went to the French operator, Egis.  

“So millions of taxpayer money flows to the loss-making regional airports, even though they have a strong negative impact on air quality and climate change.” 

WILOO also claims that the airport brings negative returns for the government.  

“According to the estimation report … the airport of Ostend has a value of €192m. But the fee that … Egis pays for running the airport is only a fraction of this: in 2017 it amounted to €226,943,” said the NGO’s Jacques Denecker. 

He pointed out that the Flemish government received a yield of 0.12%, “a figure that no manager would agree with”. But the government also pays all the major costs for the airport’s infrastructure.  

Egis pays some €250,000 a year for Antwerp Airport, meanwhile, the same as for a store in the main shopping street, noted Piet Deroeck of Burgerplatform Vliegerplein. The airport is valued at €115m.  

Lawyer Johan Verstraeten noted: “There are indications that criminal offences may have been committed in the context of the decision of the Flemish government of 24th October 2014 on the capital increase of the [airports] and the subsequent notarial deeds.”

The groups want the government to reassess its agreements with Egis.

“The good news is that the unfortunate grant agreement with Egis will expire in October. The new government can therefore very easily pull the plug on the subsidies for the airports and use the released millions for climate measures,” said Erik Grietens, of Bond Beter Leefmilieu.

The three groups “demand that the future government does not renew the grant agreements, elaborate an extinction scenario for [Antwerp] Airport and plan a reconversion for the airport of Ostend to a smaller airport, with shortened runways and which is closed at night”. Egis has made no comment to date.
https://theloadstar.com/ngos-attack-on-ostend-and-antwerp-airports-could-lead-to-cargo-logjam/

In de GvA.be van 22 juni 2018 op pagina 23:

“Vliegerplein burgerplatform heeft een bouwmisdrijfklacht ingediend tegen het ‘illegaal inpalmen’ van landbouwgrond aan de luchthaven van Deurne.”

nvdr Het gaat hier om een vergunningsloze de facto uitbreiding van de luchthaven bovenop de ingetunnelde Krijgsbaan.

Bouwmisdrijf

Link naar de volledige aangifte van overbouwing

%d bloggers liken dit: